Het Leer- & Veerkrachttraject

Het Leer- & Veerkrachttraject

Niet alleen kinderen, maar je hele team laten floreren? Kinderen niet alleen op de arbeidsmarkt voorbereiden, maar ook op het leven zelf?

De Nicolaasschool is aan de slag gegaan met de innovatieve, integrale aanpak ‘Leer- en Veerkracht’,  van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie worden mentale veerkracht en welbevinden pijlers onder het schoolbeleid en wordt de school een optimale leer- en werkplek! 

Het Leer- en Veerkrachttraject is een integraal meerjarentraject gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig, schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te kunnen komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, ouders en leerlingen met plezier in de school zijn en het beste uit zichzelf en elkaar weten te halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk…en verhogen daarmee ook nog onze prestaties...Hoe mooi is dat!

Het wetenschappelijk resultaat van dit traject? Leraren staan in hun kracht voor de klas en ervaren meer werkplezier. Leerlingen zitten lekker in hun vel, zijn mentaal sterk en veerkrachtig, leren makkelijker, hebben meer energie, motivatie en plezier op school. Het creëert een optimale leer-, werk- en leefomgeving wat uiteindelijk ook in de resultaten te zien is.

Dr. R.M.P. van Zundert, die eveneens verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, begeleidt de komende drie jaar zelf het team van de Nicolaasschool waardoor de kwaliteit gegarandeerd is en wij direct van de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap kunnen en mogen profiteren! De kennis en de inzichten die dit met zich meebrengt zullen steeds verder verweven worden in ons dagelijks handelen en binnen het leerstofaanbod.

Ook voor u als ouder zullen er dit schooljaar  momenten zijn waarop u zelf (al dan niet in de groep van uw kind)  kennis kunt maken met de positieve psychologie én Dr. R.M.P. van Zundert. Gedurende het jaar zullen wij u uiteraard over deze momenten informeren. De inloopochtenden staan al vermeld in onze schoolkalender.

 

 

 Voor een verdere verdieping, lees het stuk hieronder:

Het Leer- en Veerkrachttraject: gebaseerd op de wetenschap vanuit de Positieve Psychologie

In dit stukje kunt u wat meer lezen over de wetenschappelijke kant achter ons traject:

Het mes van dit traject snijdt aan meerdere kanten: ‘Zorg voor de leerling’ middels ‘zorg voor de leerkracht’, aangevlogen vanuit een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde hoek. Deze aanpak besteedt aandacht aan álle aspecten van veerkracht en welbevinden inclusief de achterliggende kennis over ons brein. Het inspectiebezoek van afgelopen mei leidde voor de school tot een GOED, iets wat niet zomaar gegeven wordt door de inspectie! Zij bejubelde de Nicolaasschool onder andere om het sociaal sterke klimaat in de school! Sociale veiligheid is een belangrijk onderdeel van het bezoek omdat binnen een sociaal sterk en veilig klimaat leerlingen zich prettiger voelen en zich daardoor ook beter kunnen ontwikkelen.  

Het Leer- en veerkrachttraject maakt daar onderdeel van uit…. Maar hoe zit dat dan precies?

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de sterke correlatie tussen sociale veiligheid op school en het Leer- & veerkrachttraject vanuit de positieve psychologie. Voor het stimuleren van een positief en sociaal veilig schoolklimaat kunnen verschillende middelen ingezet worden. Een relatief nieuwe insteek is het inzetten van de wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie. De Positieve Psychologie richt zich op de wetenschap achter welbevinden en floreren. Waar de traditionele psychologie vaak uitgaat van een deficiëntiebenadering (er is iets mis met iets/iemand), richt de Positieve Psychologie zich juist op wat er wèl goed gaat en hoe dit gestimuleerd kan worden om zo tot nog meer welbevinden en bloei te komen. De nadruk ligt op het aanleren en stimuleren van vaardigheden die gericht zijn op het voorkomen van problemen en het stimuleren van groei, in plaats van het focussen op wat niet goed gaat. Dat wat je aandacht geeft groeit! Vaak worden binnen de Positieve Psychologie de volgende aandachtsgebieden onderscheiden: Positieve Emoties, Engagement (betrokkenheid tot jezelf en de wereld), Relaties, Meaning (betekenisgeving), Accomplishments (presteren, jezelf uitdagen en verbeteren) en Vitaliteit . Door aandacht te besteden aan deze gebieden kan niet alleen het welbevinden van de leerlingen en het personeel van een school verbeterd worden, maar zal ook de sociale veiligheid binnen de school kunnen verbeteren. Concreet kan dit er bijvoorbeeld uitzien als: Optimistische denkstijl stimuleren en aanleren Het ervaren van positieve emoties heeft belangrijke voordelen voor het cognitieve-, emotionele-, fysieke- en sociale functioneren (Fredrickson, 2009). Zo staan mensen die positieve emoties ervaren meer open voor contact en zijn zij beter in staat om relaties aan te gaan. Bovendien zijn optimistische mensen minder snel geneigd om gedrag als vijandelijk te interpreteren. Een optimistische denkstijl is positief gerelateerd aan gelukservaring (Cheng & Furnham, 5 Seligman, 2011), schoolprestaties (Schulman, 1995), fysieke gezondheid (Peterson & Bossio, 1991) en acceptatie door leeftijdsgenoten (Oberle, Schonert-Reichl, & Thomson, 2010). Ook maken mensen met een optimistische denkstijl gebruik van betere copingstrategieën bij tegenslagen dan mensen met een pessimistische denkstijl (Nes & Segerstrom, 2006). Dit ondersteunt het tegengaan van pestgedrag en het bevorderen van sociale veiligheid: Leerlingen die goed in hun vel zitten zullen minder snel geneigd zijn anderen te pesten of slachtoffer te worden van pestgedrag (van Zundert, 2016).

Het bevorderen van empathie Empathie stelt je in staat om te voelen wat een ander doormaakt. De mate van ervaren van empathie is gerelateerd aan altruïstisch handelen, waarbij het doel is iets goeds te doen van een ander, zonder dat je hier zelf een voordeel bij hebt (Batson, 2010). In het geval van pestgedrag zou een curriculum dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van empathie tot gevolg kunnen hebben dat leerlingen meer begrip tonen voor anderen en minder snel overgaan tot pestgedrag. Ook zullen leerlingen vanuit empathische en altruïstische beweegredenen sneller opkomen voor slachtoffers. Voor leraren heeft het tonen van empathie ook grote voordelen. Zo is uit onderzoek gebleken dat de mate van empathie bij groepsleerkrachten significante effecten heeft in het adequaat signaleren van- en handelen bij pestgedrag (Craig, Henderson, & Murphy, 2000). Initiëren en onderhouden van positieve relaties Wat nog beter is dan goed kunnen omgaan met pestgedrag, is het voorkomen van pestgedrag. Door leerlingen te laten oefenen met het initiëren en onderhouden van positieve relaties wordt het fysieke-, mentale-, sociale- en academische welbevinden gestimuleerd (Cohen, 2004; Wentzel, 2006). Door leerlingen te begeleiden in het aangaan van positieve contacten met anderen, worden ze ondersteund in het adequaat interpreteren van intenties achter gedrag. Waar negatieve interpretaties over het algemeen conflict en vijandigheid tot gevolg hebben, wat ervoor zorgt dat er minder veiligheid ervaren wordt en samenwerking verslechtert (Van Zundert, 2016), hebben positieve of neutrale interpretaties een sterkere sociale cohesie en een grotere sociale veiligheid tot gevolg. Leer- & Veerkracht vertaalt de nieuwste èn bewezen wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie naar de onderwijspraktijk en brengt hiermee Positieve Psychologie in de klas. Door middel inspiratieworkshops, teamtraining, ouderavonden en begeleiding aan en advisering van de schooldirectie helpt Leer- & Veerkracht iedereen op school in zijn of haar kracht. Leer- & Veerkracht ondersteunt op (delen van) alle door de overheid aangeraden pijlers met betrekking tot mentale gezondheid en helpt bouwen aan welbevinden en een veilig sociaal (leer)klimaat binnen de school.

Alle betrokken partijen (personeel, leerlingen, ouders en verzorgers) worden betrokken bij het traject. Leer- & Veerkracht volgt de “Leer het, Leef het, Geef het door”-benadering. Door je als leerkracht, directeur of ondersteunend medewerker eerst zelf de principes uit de Positieve Psychologie eigen te maken en in je dagelijks leven te integreren (Leer het, Leef het), zul je merken dat je zelf in je kracht komt te staan. Je zit beter in je vel, zowel op je werk als daarbuiten en weet wat wel en niet voor jou werkt. Je hebt vanuit de eerste hand ervaring met alles wat je je leerlingen over zou willen brengen. Door deze ervaring kun je je leerlingen met enthousiasme onderwijzen over de Positieve Psychologie (Geef het door): Voorbeeld doet volgen! Met het hele team werk je aan de integratie van Positieve Psychologie in het schoolbeleid. Bekijk hier onze ervaringen.

 

We hebben het tweede jaar van ons Leer- en Veerkracht traject gehad. Dit heeft geresulteerd in nog beter geschoolde leerkrachten, want iedere leerkracht heeft een verdieping gehad op een zelf gekozen onderdeel van de positieve psychologie. Tijdens vergaderingen is door de werkgroep ook telkens aandacht besteed aan leuke tips voor in de klas. U heeft een aantal momenten mogen meegenieten in de klas tijdens de inloopochtenden. De kinderen vinden het zo langzaamaan ook steeds “gewoner” om te kijken naar wat wel goed gaat, waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze kunnen bijdragen aan een prettige sfeer waarin iedereen optimaal kan functioneren. Zelfs in de surprise gedichten van 5 december kwam terug dat elkaar complimenten geven een belangrijke rol speelt in de school!

Na al het moois wat het Leer- & Veerkrachttraject ons de afgelopen twee jaar al op heeft geleverd, begeleidt Dr. R.M.P. van Zundert ons voor het derde achtereenvolgende schooljaar nog een stap verder in onze kennis en kunde. Het schooljaar 2018-2019 zal in het teken staan van verdere verdieping en verbreding van onze kennis met betrekking tot de wetenschap vanuit de positieve psychologie en de werking van het brein. Op deze manier willen we de school nog verder laten uitgroeien tot een optimale leer- en werkplek voor leerkrachten en kinderen. Aan het einde van dit schooljaar komt alles van de afgelopen drie jaar samen in een concrete omschrijving ‘Wat typeert een Leer- & veerkrachtschool’! 

 

 

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl