Bijzonder verlof

Bijzonder verlof

Iedere leerling vanaf 5 jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. De gemeente voert een uitermate streng beleid over het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.

Ook wij als school verwachten dat uw kind op school is.  Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij dan ook onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof. Voor kinderen kan, in overleg met de bouwcoördinator en soms een directielid, bijzonder verlof worden aangevraagd.

Als bijzondere omstandigheden gelden de onderstaande zaken:

  • bepaalde religieuze feestdagen,
  • wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders niet mogelijk is om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan in de schoolvakanties, mag door de school voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven. Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd.
  • andere gewichtige omstandigheden zoals: ernstige ziekte of overlijden van familieleden; huwelijksfeest of verhuizing.

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u bij de groepsleerkracht een speciaal hiervoor bestemd formulier invullen. De belangrijkste bepalingen vanuit de gemeente staan samengevat en kunnen vervolgens ook naar de website van de gemeente verwijzen. Binnen 5 werkdagen krijgt u dan schriftelijk bericht van de bouwcoördinator. Verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen worden altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. 

Terug