Zorgstructuur

Zorgstructuur

Onze zorgstructuur is erop gebaseerd dat we het onderwijs op de Nicolaasschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook IB-ers, RT-leerkrachten en extra hulpleerkrachten.

Interne Begeleiders (IB-ers) coördineren de zorg voor de leerlingen. Remedial Teachers (RT-leerkrachten) en leerkrachten die extra hulp geven voeren deze onderwijsactiviteiten met kinderen uit. Dit gebeurt soms in de klas, soms buiten de klas. De extra hulp kan ingezet worden voor kinderen die moeite hebben met de leerstof. Dit wordt voornamelijk in groep 3 t/m 6 ingezet. Voor de kinderen die naar verwachting het gewenste eindniveau van het basisonderwijs niet behalen kan een ontwikkelingsperspectief opgesteld worden. Hierin wordt de verwachte ontwikkeling en geboden hulp beschreven.

Voor leerlingen die meer aankunnen dan binnen het reguliere programma aangeboden wordt, kunnen extra uitdagende opdrachten binnen het lesprogramma van groep 1 t/m 8 aangeboden worden. Om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften extra aandacht en zorg te bieden, is het nodig de prestaties van de kinderen in kaart te brengen. We hanteren hiervoor een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden de prestaties en het gedrag van alle kinderen drie keer per jaar door de leerkracht en IB-er besproken tijdens de logboekbesprekingen. Kinderen die naast de RT nog extra zorg en aandacht nodig hebben, kunnen besproken worden tijdens een interne leerlingbespreking. Indien nodig schakelen wij hierbij ook hulp van externen in. Voor observaties of aanmeldingen bij externen wordt altijd vooraf toestemming van ouders gevraagd.

Terug