Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Kort gezegd is het leerlingvolgsysteem een manier om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. We toetsen op de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen.

In groep 3 t/m 8 doen we dit op de volgende manier:

Twee keer per jaar worden de kinderen op de hierboven genoemde vakgebieden getoetst. De toetsen die we hiervoor gebruiken, de zogeheten Cito-toetsen, zijn methodeonafhankelijke toetsen. Het voordeel van deze toetsen is dat ze door het hele land afgenomen worden. Op deze manier kunnen we de leerprestaties van onze leerlingen vergelijken met die van andere scholen uit het land.

Eind groep 7 wordt de Cito Entreetoets afgenomen. Deze toetst vrijwel alle vakgebieden en geeft een rapportage met vooruitblik naar de brugklas-uitstroom.

Eind groep 8 wordt de Centrale eindtoets afgenomen.

Om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen worden in de groepen 3 t/m 8 twee keer per jaar door de leerkracht Zien-lijsten (sociaal-emotionele ontwikkelingslijsten) ingevuld.

In groep 1/2 hanteren we een uitgebreid ontwikkelingsvolgmodel. Hierbij worden verschillende ontwikkelingslijnen zoals taal, motoriek en voorbereidend rekenen per kind gevolgd. Daarnaast wordt bij de leerlingen van groep 1 aan het eind van het schooljaar de Cito-toets Taal en de Cito-toets Rekenen afgenomen. Deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen. Bij de leerlingen van groep 2 wordt in de maand februari de kleuterscreening afgenomen en in juni de Cito-toets Taal en de Cito-toets Rekenen.

Terug